Teoretyzuj

Materiały promujące konkurs im. Stefana Kuryłowicza w kategorii „teoria”, 2014
Materiały promujące konkurs im. Stefana Kuryłowicza w kategorii „teoria”, 2014

Konkurs im. Stefana Kuryłowicza w kategorii teoria – 2014

Celem nadrzędnym konkursu jest wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, w tym także szerokiej debaty o architekturze, jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny w przestrzeni publicznej oraz kulturotwórczej roli architektury.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie teoretycznego utworu słownego z dziedziny relacji architektury i kultury, wcześniej niepublikowanego.

Organizator konkursu

Fundacja im Stefana Kuryłowicza

Typ konkursu

Konkurs na utwór słowny z dziedziny relacji architektury i kultury. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna w wieku do lat 40: indywidualna – będąca absolwentem (absolwentką) studiów I stopnia kierunku architektonicznego dowolnej uczelni, w Polsce lub za granicą; zespół dwuosobowy – obie osoby muszą być absolwentami (absolwentkami) studiów I stopnia dowolnej uczelni wyższej w Polsce lub zagranicą z czego przynajmniej jedna absolwentem (absolwentką) kierunku architektonicznego.

Sąd konkursowy

  • przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: prof. Wiktor Jędrzejec
  • przedstawiciel Wydawnictwa Agencja KaNON: Agnieszka Tratkiewicz-Nawrocka
  • przedstawiciele wskazani przez Radę Fundacji: arch. Ewa P. Porębska – red. nacz. miesięcznika Architektura-murator, prof. arch. Rainer Mahlamäki, prof. Jacek Purchla – dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury

Kalendarium konkursu

  • termin rejestracji uczestników konkursu: 26.03-26.08.2014
  • termin składania prac: 26.08
  • rozstrzygnięcie konkursu: 26.10
  • przygotowanie publikacji do druku we współpracy z laureatem (laureatami): 11.2014-03.2015
  • uroczysta prezentacja opublikowanej pracy: 26.03.2015

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie dwujęzycznej publikacji zwycięskiego utworu wydanego we współpracy z wydawnictwem Agencja KaNON w Warszawie, w serii Kultura architektury – architektura kultury w języku angielskim i polskim.

Dodatkowe informacje

www.fundacja-sk.pl