Please scroll down for English version


profesjonalny

Archizoom.pl to źródło informacji o najistotniejszych wydarzeniach dotyczących polskiej i światowej architektury.

Archizoom.pl oferuje swoim Czytelnikom starannie wyselekcjonowane materiały, szerokie spojrzenie na przedstawiane zagadnienia, zróżnicowane punkty widzenia oraz atrakcyjną formę prezentacji.

Archizoom.pl to medium edukujące, inspirujące, opiniotwórcze.

wieloaspektowy

Aktualności – zapowiedzi wydarzeń kształtujących oblicze współczesnej architektury.
Prezentacje – projekty i realizacje uznanych twórców, nieznanych osobowości oraz wschodzących gwiazd.
Konkursy – Co? Gdzie? Kiedy?
Wywiady – rozmowy nie tylko z architektami i nie tylko o architekturze.
Recenzje – omówienia najciekawszych wystaw, spotkań i publikacji.
Konteksty – polemiki, teorie, publicystyka.

pasjonujący

Archizoom.pl czytają urbaniści, architekci, inżynierowie, designerzy, studenci kierunków technicznych i artystycznych, producenci i wykonawcy z branż związanych z architekturą, budownictwem i wyposażeniem wnętrz, przedstawiciele mediów branżowych.

Redaktorem naczelnym portalu Archizoom.pl jest Paweł Kraus – historyk sztuki i krytyk architektury. W latach 2005–2008 redaktor miesięcznika Architektura & Biznes. Kurator (z Adolphem Stillerem) austriackiej wystawy Polen. Architektur. Autor wielu publikacji na temat architektury i designu.


professional

Archizoom.pl is a source of information on key events related to Polish and World architecture.

Archizoom.pl is offering to readers a carefully selected materials, a broad perspective on issues presented, differing points of view, attractive form of presentation.

Archizoom.pl is educating, inspiring, opinion-forming.

multifaceted

News – announcements of forthcoming events, shaping up modern architecture.
Presentations – designs and realizations of established masters, unknown personalities and rising stars.
Competitions – calendar.
Interviews – conversations not only with architects, and not only about architecture.
Reviews – discussions on the most interesting exhibitions, meetings and publications.
Contexts – polemics, theories and commentaries.

fascinating

The Archizoom.pl is read by planners, architects, engineers, designers, students of technical and artistic subjects, workers and producers of trades related to architecture, construction and interior design, representatives of the industry media.

The editor-in-chief of the Archizoom.pl portal is Paweł Kraus – art historian and critic of architecture. From 2005, until 2008, editor of the Architektura & Biznes magazine. Curator (together with Adolph Stiller) of the Austrian exhibition Polen. Architektur. Author of many publications on architecture and design.