§ 1. Definicje.

Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.archizoom.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Portalu.

Właściciel – Paweł Kraus – Monument z siedzibą w Krakowie, 30-052 Kraków, ul. Juliusza Lea 53/21, REGON: 121013144, NIP: 8132327133.

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Portalu, wymagających i niewymagających Rejestracji.

Usługa – udostępniane drogą elektroniczną zasoby Portalu, a także wybrane Usługi wymagające Rejestracji, istniejące: umieszczanie komentarzy, otrzymywanie newslettera, tworzenie Profilu w Pokaż się i w A-Z, i planowane.

Rejestracja – polega na wypełnieniu obowiązkowych pól formularza odpowiedniego dla wybranej Usługi, dostępnego w zakładce Rejestracja na Portalu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

Profil – zbiór danych i innych elementów prezentujących i opisujących Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe oraz inne informacje i Materiały zamieszczane dobrowolnie na Portalu przez Użytkownika.

Materiały – wszelkie Materiały zamieszczane na Portalu przez Użytkownika, również nicki (loginy) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi).

§ 2. Korzystanie z Usług Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na użytkowanie przez nią Portalu muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami polskiego prawa, respektowania praw osób trzecich, a także zasad współżycia społecznego. Zabrania się Użytkownikowi wykonywania jakichkolwiek czynności mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

§ 5. Dane przekazane w formularzu Rejestracji muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Użytkownik, w ramach stworzonego Profilu, ma dostęp do danych i innych elementów prezentujących i opisujących Użytkownika, może je modyfikować lub usunąć. Usunięcie danych spowoduje usunięcie Profilu. Właściciel Portalu na żądanie Użytkownika ma obowiązek usunąć jego Profil. Właściciel Portalu może usunąć Profil, jeśli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu.

§ 6. Użytkownik może posiadać jeden Profil w ramach Usługi. Przy tym Profil w Usłudze Pokaż się może założyć osoba, która ukończyła studia (kierunki: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz) i obroniła dyplom (studia I lub II stopnia); Profil w Usłudze A-Z – architekt lub biuro projektowe działający pod firmą, która ujawnia się we właściwym rejestrze; Profil w Usłudze Gość – każdy Użytkownik.

§ 7. Zabrania się udostępniania Profilu osobom trzecim.

§ 8. Użytkownik zamieszczający na Portalu Materiały musi posiadać do nich autorskie prawa majątkowe, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej. W przypadku Materiałów przedstawiających osoby trzecie lub odnoszących się do takich osób, Użytkownik musi posiadać ich zgodę na zamieszczenie Materiałów. Użytkownik Portalu zgadza się na publiczne udostępnianie zamieszczonych przez siebie Materiałów bez ograniczeń́ czasowych, również poza Portalem, w celach informacyjnych i promocyjnych, m.in. jako elementów newslettera Portalu.

§ 9. Użytkownikowi nie przysługuje honorarium za zamieszczenie Materiałów na Portalu. Właściciel Portalu określa warunki techniczne, jakie muszą spełnić zamieszczane przez Użytkownika Materiały. Właściciel Portalu ma prawo do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć́, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania Materiałów Użytkownika do wymogów Portalu. Materiały zostaną zamieszczone na Portalu po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Właściciela Portalu. Właściciel Portalu bez podania przyczyny może odmówić zamieszczenia Materiałów na Portalu przez Użytkownika.

§ 10. Użytkownik zamieszcza Materiały na Portalu na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za zamieszczone Materiały. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczone przez Użytkownika na Portalu.

§ 11. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość́ i treść́ Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu.

§ 12. Właściciel Portalu ma prawo do edycji i usuwania Materiałów reklamujących konkretne produkty, marki, producentów, zamieszczonych przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu.

§ 13. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na Portalu materiały dotyczące produktów, usług, marek, producentów. Materiały dotyczące produktów, usług, marek, producentów, które nie są materiałami o charakterze reklamowym, prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 14. Właściciel Portalu ma prawo do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania Materiałów do wymogów Portalu.

§ 15. Właściciel Portalu zastrzega, że stosowane na Portalu rozwiązania graficzne oraz informatyczne, niebędące odrębną własnością Użytkownika, należą do Właściciela i są chronione prawem.

§ 16. Wszystkie materiały publikowane na Portalu objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez redakcję Portalu, jak i inne osoby – w tym Użytkowników Portalu. Rozpowszechnianie materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody Właściciela Portalu jest zabronione.

§ 17. Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Polityce prywatności, która jest częścią niniejszego Regulaminu.

§ 18. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania i wyglądu Portalu, w tym usunięcia zgromadzonych danych osobowych, informacji z formularzy Rejestracji i Materiałów Użytkowników, zaprzestania jego prowadzenia w całości lub części, przeniesienia praw do Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela Portalu.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 20. Reklamacje oraz uwagi i pytania dotyczące działania Portalu prosimy kierować́ na adres: wydawnictwo@archizoom.pl lub Paweł Kraus – Monument, 31-222 Kraków, ul. Piotra Kluzeka 5/37.

§ 21. Właściciel Portalu zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie, z zapewnieniem Użytkownikowi prawa do niezaakceptowania zmiany poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Profilu Użytkownika.

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.